Този сайт използва бисквитки, за да подобри предлаганите услуги.

Поверителност на данните

                          Политика на МИТ’98 ООД за поверителност на данните

Правила за защита на личните данни
 
Спазването на поверителността и защитата на Вашите лични данни е важен въпрос, който взимаме под внимание във всички наши бизнес взаимоотношения. Ние зачитаме поверителността на личните Ви данни и винаги действаме в съответствие с разпоредбите на Закона за защита на личните данни и настоящите Правила за защита на личните данни.

Обхват
 
Целта на Правилата за защита на личните данни е да Ви информира как МИТ ‚98 ООД използва личните данни, каква информация за потребителите на нашия уебсайт, онлайн приложенията или мобилните платформи ("онлайн услуги") събира и оценява, и впоследствие използва, предоставя на трети страни или обработва по друг начин.
 
Тези Правила за защита на личните данни важат за МИТ98 ООД

1. В какви случаи МИТ’98 ООД може да събира/обработва Ваши лични данни?

Когато като наш клиент, трябва да Ви издадем фактура, гаранционна карта или друг документ, или да Ви изпратим поръчана от Вас стока, да Ви посети наш инженер, или друго.
Когато контактувате с нас/с наши служители, чрез публична информация за нас и/или чрез информацията за контакт с нас от уеб-сайта ни или интернет пространството.
Когато се регистрирате на нашия сайт – например за получаване на новини.
Когато заявите Ваш интерес да участвате в процедура за подбор на персонал по обява на МИТ’98 ООД и/или изпратите/предадете Ваше CV, мотивационно писмо, друго, или станете или сте били наш служител.
Когато Вие сами ни предоставите Ваши лични данни, или ни дадете съгласие да ги обработваме.

2. Защо МИТ’98 ООД може да обработва ваши лични данни?

МИТ’98 ООД може да обработва Ваши лични данни по различни причини, в зависимост от взаимоотношението помежду ни и на базата на съответно приложими правни основания по законите за поверителност, като: законни бизнес цели на МИТ’98 ООД, за сключване и/или за изпълнение на сключен с Вас договор, за спазване на правни задължения от страна на МИТ’98 ООД, както и с Ваше свободно изразено, конкретно, информирано и недвусмислено съгласие за обработване на Ваши данни.Правни основания
Дейности, действия, интереси
Законни бизнес цели на МИТ’98 ООД
Стопанска дейност на МИТ’98 ООД
Сключване и/или за изпълнение на договор
Законосъобразно възникване, осъществяване и прекратяване на търговски, трудови и граждански правоотношения; Гарантиране спазването на процедурите за здраве и безопасност;
Спазване на правни задължения
Изпълнение на задължения на МИТ’98 ООД по действащото трудово, гражданско, данъчно, осигурително и друго законодателство;
Гарантиране на условия за безопасност и сигурност на своите служители и имущество;
Предотвратяване и/или разследване на инциденти, нарушения и престъпни посегателства;
Получено Ваше съгласие
За да се регистрирате на нашия сайт;
За да отговорим на Ваше искане за упражняване на право и др.

3. Какви видове лични данни обработва МИТ’98 ООД

В зависимост от конкретната цел, МИТ’98 ООД може да обработва различни набори данни:
Вашите имена, адрес, ЕГН (напр. за издаване на фактура, гаранционна карта, за куриер)
Данни за връзка с Вас (адрес, телефон, e-mail) – при кореспонденция, договор, друго
Видео изображения – при попадане в обхват на видео камера

За наши служители по трудови/граждански договори:
Физическа идентичност: име, паспортни данни, ЕГН, месторождение, адрес, телефон;
Икономическа идентичност: размер на възнаграждение, банкова информация, ползване/ погасяване на кредити, издръжки, запори, други задължения;
Социална  идентичност:  образование,  квалификации,  трудова  история,  професионален  опит, семейно положение, деца;
Здравна идентичност: текущо здраве, общи заболявания, хронични заболявания, диспансеризации, трудоустрояване, инвалидизация, бременност и раждания;
Съдимост

4. За какви срокове се пазят/обработват Ваши лични данни?
Пазим лична информация за срокове, съобразени с конкретната бизнес цел или цели, за които е събрана и/или за срока, определен от закона. Критериите за определяне на срокове, които не са правно регламентирани, са в зависимост от:
Целта на събиране на данни и изпълнението на тази цел.
Основанието за събиране на данните (например в случай на дадено съгласие, можете да го оттеглите по всяко време).

Има случаи, в които по силата на приложими за нашите дейности законови разпоредби или вътрешни правила – сроковете могат да бъдат по – къси или по – дълги. Така например:
Лични данни в счетоводни документи – 10 години;
Личните  данни  по  Регистър  „ПЕРСОНАЛ“,  се  съхраняват  в  определени  от  закона  различни задължителни срокове – от 3 до 50 години за различни видове документи.

5. Как можете да получите достъп до Вашите лични данни, които обработваме, да възразите срещу обработването, да поискате ограничаване на обработването, или да поискате допълване, коригиране, или изтриване на данните?

За да заявите желание за достъп до Вашите лични данни, които обработваме, да възразите срещу обработването, да поискате ограничаване на обработването, или да поискате допълване, коригиране, или изтриване на данните, молим да се свържете с нас чрез контактната форма на сайта ни www.MIT98.com, на e-mail адрес: office@mit98.com или на нашия адрес: Пазарджик 4400, ул.“Есперанто “2

6. Кой може да има достъп до Ваши лични данни?
Достъпите до обработвани лични данни, са строго регламентирани от вътрешните правила на МИТ’98 ООД, в зависимост от целите, за които се извършва обработването. Такива достъпи могат да имат:
Самите субекти на лични данни – до своите данни;
Оторизирани служители на МИТ’98 ООД, на основата на принципа „need to know”, според определени роли и длъжностни задължения;
Обработващи лични данни от името на МИТ’98 ООД или трети страни – напр. хостване на наш сайт, приложение за платежни услуги, приложение за имейл маркетингови услуги, друго;
Лица, на които разкриване на данни е предписано в нормативен акт (като органи на МВР, съд, Прокуратура, НОИ, НАП,НЗОК  и др.).
Ние не продаваме и по никакъв начин не предоставяме лични данни на никого, извън горното.

7. Как можете да упражните правото за преносимост на обработвани от нас Ваши лични данни ?
Вие имате законово право, да получите личните данни, които Ви засягат и които се обработват от нас, в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат и имате право да прехвърлите тези данни на друг администратор, при определени от закона условия. Можете да поискате това и от нас и ние ще го направим, ако е технически възможно.

8. Какви мерки за сигурност прилагаме за защита на личните данни
В пълно съответствие със законовите изисквания за защита на личните данни, ние прилагаме строги организационни и технически мерки за сигурност, между които:
криптиране на личните данни;
мерки  за  гарантиране  на  постоянна  поверителност,  цялостност,  наличност  и  устойчивост  на системите за обработване;
мерки за своевременно възстановяване на наличността и достъпа до личните данни, в случай на физически или технически инцидент;
редовно изпитване и оценка на ефективността на мерките, с оглед гарантиране сигурността на обработването.
Високо ниво на сигурност и надеждност изискваме и при подбора на наши оператори, както и трети лица.

9. Как можете да подадете жалба?
За България, компетентен орган е Комисията за защита на лични данни:
Бул. Цветан Лазаров, № 2, 1592 София, Tel. +359 2 915 3580; Fax +359 2 915 3525; e-mail: kzld@cpdp.bg Website: http://www.cpdp.bg/

10. Как можете да се свържете с нас по въпроси на поверителност на лични данни?

Съгласие или отказ за използване на личните Ви данни


e-mail адрес: office@mit98.com или на нашия адрес: Пазарджик 4400, ул.“Есперанто “2
Кои сме ние и как да ни намерите?
МИТ’98 ООД, ЕИК 112602827
Седалище и адрес на управление: Пазарджик 4400, ул. “Koчо Честименски“ 48
Уебсайт: www.mit98.com, Ел.поща : office@mit98.com
 Телефон: +359  441 245